215 results
12.11.2018
Ukraina.ru "60 minutes" TV show on "Russia 1" Komsomolskaya Pravda
Ukraine
25.04.2020
News Front French
Ukraine
26.09.2018
News Front
Hungary, Ukraine
18.03.2019
Sputnik Ossetia
Russia, Ukraine
04.07.2019
Sputnik News
Russia, Ukraine
18.05.2020
News Front - French
Ukraine
10.02.2020
Russkaya vesna
Ukraine
21.09.2018
60 Minut @ Rossiya 1, 4:00
Hungary, Romania, Russia, Poland
05.04.2019
Vremya Pokhazet @ Pervyi Kanal (36:43 - 37:03)
Ukraine
26.02.2019
Antimaydan
Ukraine