7997 results
28.09.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 54:16
Ukraine
06.12.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 57:15
Russia
11.05.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 6:15
Russia
20.10.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 6:21
Russia, Ukraine
15.01.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 6:28
Ukraine
25.01.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 6:28
Ukraine
06.06.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 6:32, 8:35   
Russia, Ukraine, The Netherlands
23.10.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 6:42
Italy, Belgium
25.09.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 6:55
Russia, US, Germany, Syria
25.09.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 7:35
Russia, Germany