9252 results

30.11.2016
Bez politické korektnosti
Ukraine
30.11.2016
AC24
Russia, Ukraine, US
30.11.2016
Russia Today
Russia, Ukraine
30.11.2016
ukraina.ru
Ukraine
29.11.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (time: 7:19)
Ukraine
29.11.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (time: 11:38)
Ukraine
29.11.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (time: 17:33)
Ukraine
29.11.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (time: 35:24)
Ukraine, US
29.11.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (time: 45:42 and 1:02:33)
Ukraine
29.11.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (time: 50:27)
Russia, Ukraine