10 results

09.08.2020
svpressa.ru, iskra.co
USSR
24.11.2019
Voskresnyi Vecher with Vladimir Solovyov @ Rossiya 1 time 00:41:46-00:41:50; Ukraina.ru
Ukraine
10.11.2019
Voskresnyi Vecher s Vladimirom Solovyovym @Rossiya 1 (7:18-7:50)
Ukraine
19.08.2019
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal, (time 29:50 - 30:10)
Ukraine
18.03.2019
Sputnik Polska
Ukraine, Poland
14.02.2019
Polnyi kontakt @ Radio "Vesti" (12:55 and 26:34)
USSR, Ukraine
23.11.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 40:41
USSR, Ukraine
19.11.2017
Voskresny Vecher s Vladimirom Solovyovym @Rossiya 1, 8:20
USSR, Ukraine
07.11.2017
Vecher s Vladimirom Solovyovym @Rossia-1’ TV-channel, 35:15
USSR, Germany
14.06.2017
Politicano
USSR, Ukraine