713 results
26.09.2019
Sputnik News
Russia, Ukraine
23.09.2019
Sputnik Deutschland
Russia, Ukraine
23.09.2019
RT (rt.com)
Russia, Ukraine, US
13.09.2019
Vremya Pokhazhet @ Pervyi Kanal (44:38 - 44:47)
US
13.09.2019
60 Minut @ Rossiya 1 Channel@43:30
Russia, Ukraine
12.09.2019
Sputnik News
Russia, Ukraine
10.09.2019
News Front
Russia, Ukraine
09.09.2019
60 Minutes @ Rossiya 1 (2:07 - 2:28; 7:30 - 7:45)
Ukraine
08.09.2019
Voskresnyi Vecher s Vladimirom Solovyovym @ Rossiya 1 time 11:28 - 11:55
Russia, Ukraine
08.09.2019
Sputnik News
Russia, Ukraine, The Netherlands