137 results
06.04.2017
"Vremya pokazhet" (9:10)
US, Syria
27.11.2018
"Vremya Pokazhet" on Channel One TV, timing @ 33:16
Russia, Ukraine
22.02.2019
60 Minut @ Rossiya 1 (10:46 -13:20)
Ukraine
01.04.2019
60 minut @ Rossiya 1 (13:30 - 13:50)
Ukraine
29.11.2019
60 minut @ Rossiya 1 (29:30 - 29:53)
Ukraine
13.06.2019
60 Minut @ Rossiya 1 (from 40:15)
Russia, Ukraine
18.09.2018
60 minut @ Russia 1, 12:42, 23:31
Russia, US, Syria
26.11.2018
60 Minut @ Russia 1, time 4:50
Ukraine
05.07.2018
60 Minut @Rossiya 1, 11:58
UK, Russia
05.07.2018
60 Minut @Rossiya 1, 16:35
UK, Russia, US, Finland