994 results
18.06.2018
Sputnik
US, Syria
13.12.2018
News Front
Russia, US, Germany
03.09.2018
mk.ru (Moskovskyi Komsomolets)
Russia, Ukraine, US
09.09.2018
Vesti Nedeli @Rossiya 1, 19:40
US, Syria
16.10.2018
60 minut @ Russia 1, 09:30
Ukraine, US
16.10.2018
Vremya Pokazhet @ Channel One, time 34:27
Yugoslavia, Russia, Ukraine
24.01.2018
TV Obiektivi
US, Syria
16.10.2018
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, timing 35:36
Russia, Ukraine, US
16.10.2018
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal (1tv.ru), time 22:29
Russia, Ukraine, US
06.05.2018
Ujvilagtudat.blogspot.hu
US, Syria