96 results
24.08.2019
Sputnik Armenia
Russia, Ukraine
27.01.2016
Vremya Pokazhet, time 0:33
Ukraine
30.04.2020
Vmeste s Rossiyey
Italy, Yugoslavia, Russia
01.10.2019
Sputnik Deutschland
Russia, Ukraine
11.12.2019
RT France - YouTube, Sputnik France
Ukraine
21.05.2020
TV ZVEZDA
Ukraine
21.03.2017
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (40:02)
Russia
17.06.2019
RT France time 3:51 - 4:36
Russia, Ukraine
28.11.2019
Sputnik Ossetia time 0.23-1.25
Russia, Ukraine, US
31.01.2020
Sputnik Georgia
Russia, Ukraine