78 results
04.01.2016
Russia, Ukraine
29.11.2016
Vremya Pokazhet @ Pervyi kanal (time: 50:27)
Russia, Ukraine
15.09.2017
Ukraine.ru
Russia, Ukraine
12.10.2017
Utro
Ukraine
07.11.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 24:05
Ukraine
13.11.2017
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, 19:00
Ukraine
16.11.2017
Capital, Golos Pravdi, Journalistskaya Pravda etc.
Luxembourg, Ukraine
04.01.2018
Zvezda TV
Ukraine
17.01.2018
Világlátó
Ukraine
20.02.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 2:42
Ukraine, Georgia