79 results for "Angela Merkel"
28.02.2016
Vesti nedeli s Dmitriem Kiselyovym, 1:33:36
Germany
07.12.2018
Russkaya Planeta
08.05.2016
protiproud.parlamentnilisty.cz
12.09.2019
Vremya Pokazhet @ Channel One TV time 31:20-33:25
Russia, Germany
23.11.2016
Parlamentní listy
Germany
25.09.2017
Aeronet.cz
Germany
09.12.2015
alles-schallundrauch.blogspot.be
Turkey, US, Germany
14.12.2015
prvnizpravy.cz
Turkey, US, Germany
17.12.2019
Sputnik Armenia
27.06.2017
protiproud.parlamentnilisty.cz
Germany