431 results for "Donbas war"

26.02.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 26:04, 27:32
Russia, Ukraine
23.01.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 27:36
Ukraine
16.01.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 28:33
Russia, Ukraine
07.11.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 37:40
Russia, Ukraine
28.09.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 40:34
Ukraine
04.12.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 48:45
Ukraine, US
28.09.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 54:16
Ukraine
16.02.2016
Vremya Pokazhet, Pervyi kanal, 32:26
Ukraine
27.01.2016
Vremya Pokazhet, time 0:33
Ukraine
25.06.2019
Vremya Pokhazhet @ Pervyi Kanal (50:43 - 51:54)
Ukraine