230 results for "Euromaidan"
20.12.2019
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal time 28:02-28:20
Ukraine
03.12.2018
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal, time 36:40, 49:00
Ukraine, France
07.02.2017
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal, 08:26
Ukraine
08.09.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, 19:16
Ukraine
08.02.2017
Vremya Pokazhet @ Pervyi Kanal, 1:15:05
Ukraine, US
04.02.2016
Vremya pokazhet @ Pervyi kanal, time 24:50 (similarly at 31:27)
Ukraine
21.11.2017
Vremya Pokazhet @Channel One, 1:24, Vesti @Rossiya 1
Ukraine, US, Georgia
12.12.2019
Vremya Pokazhet @Pervyi Kanal (40:05-40:15; 41:15-41:30)
Ukraine
25.09.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 29:08
Russia, Ukraine, US
20.02.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 2:42
Ukraine, Georgia