3162 results for "Ukraine"
03.05.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 16:45
Ukraine
19.10.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 14:35  
Ukraine, US
03.05.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 14:19
Russia, Ukraine, Germany
13.06.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 13:36
Ukraine
26.02.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 13:13
Russia, Ukraine
08.11.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 12:02
Ukraine, Poland
21.02.2018
Vremya Pokazhet @Pervyi Kanal, 11:20
Ukraine
25.01.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 9:13
USSR, Russia, Ukraine
11.12.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 35:06
Ukraine
06.03.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 1:11:46, 1:12:10, 1:13:06
Russia, Ukraine