137 results for "Ukrainian disintegration"
20.03.2020
SouthFront - English
Ukraine
20.03.2020
SouthFront - English
Ukraine
20.03.2020
SouthFront - English
Ukraine
23.03.2020
ren.tv
Ukraine
18.05.2020
News Front - French
Ukraine
08.07.2019
Vremya Pokazhet @Pervyi Kanal (48:12 - 49:17)
Russia, Ukraine
07.10.2018
"Tolstoy. Voskresenye" @ Pervyi kanal TV channel; time 03:14
Russia, Ukraine
12.11.2019
60 minut @ Rossiya 1 (46:00 - 48:00)
Ukraine
19.11.2019
60 minut @ Rossiya 1 time 01:46 - 02:05
Ukraine
13.09.2019
60 Minut @ Rossiya 1 Time 46:58
Ukraine