272 results for "civil war"

05.09.2019
Vremya @Channel One TV time 01:35-01:43
Ukraine
13.12.2018
60 Minutes @ Rossiya 1 (time: 49.30 - 51.30 on December 13 and 8:00-9:40 on December 17)
Ukraine
08.10.2017
Voskresnyi vecher s Vladimirom Solovyovym @Rossiya 1, 1:58:30
Ukraine
11.11.2018
Vesti Nedeli @Rossiya 1, 28.20
Ukraine
10.07.2020
60 minut @Rossiya 1 - YouTube
Russia, Ukraine
26.06.2020
novorosinform.org
Russia, Ukraine
13.12.2018
60 minut @ Rossiya 1, time 10.00 - 11.00
Ukraine
29.03.2017
‘Vremya pokazhet’ @ ‘Pervyi kanal’ (14:56)
Ukraine
14.01.2020
Geopolitica.ru
US
12.01.2020
Vesti Nedeli @ Rossiya 1 [14:10 - 14:25]