50 results for "hungary ukraine"

23.09.2019
Russia 24 time 4:10-4:22
Ukraine, Poland
19.01.2016
hidfo.ru
Hungary, Romania, Ukraine, Poland
25.01.2017
Kiállunk Novorosszija Mellett – Support Donbass from Hungary
Ukraine
17.04.2016
tele8.ru
Hungary, Romania, Russia, Ukraine, US, Poland
25.04.2019
Vremya Pokhazhet @ Pervyi kanal (37:15 - 37:50)
Ukraine
15.03.2017
Svodki ot opolcheniya Novorossii @ VK
Hungary, Ukraine
12.04.2017
protiproud.parlamentnilisty.cz
Hungary, Ukraine
02.04.2019
RT France, Youtube@ (02:00)
Hungary, Russia, Ukraine
27.04.2017
‘Pervaya studiya’ @Pervyi kanal (50:05)
Hungary, Romania, Russia, Ukraine, Poland
05.06.2020
News Front Hungary
Ukraine