211 results for "propaganda"
01.06.2015
eg.ru
Russia, Finland
12.11.2015
politikus.ru
Russia, Ukraine
01.12.2015
zemavek.sk
Canada, US
02.12.2015
newcoldwar.org
Ukraine
17.12.2015
vlasteneckenoviny.cz
US, Syria
17.12.2015
"Georgiy Kotenok", YouTube channel
Russia, Ukraine
20.12.2015
Dmitriy Kiselyev's "Vesti nedeli", news show, 57:35
US
24.12.2015
"Vecher s Vladimirom Solovyevym", political talk show, 17:28
Russia, Ukraine
25.12.2015
"RISI TV", YouTube channel
Ukraine
16.01.2016
Novorossiya @ Livejournal
Russia, Ukraine