238 results for "propaganda"

01.06.2015
 • eg.ru
Russia, Finland
12.11.2015
 • politikus.ru
Russia, Ukraine
01.12.2015
 • zemavek.sk
Canada, US
02.12.2015
 • newcoldwar.org
Ukraine
17.12.2015
 • vlasteneckenoviny.cz
US, Syria
17.12.2015
 • "Georgiy Kotenok"
 • YouTube channel
Russia, Ukraine
20.12.2015
 • Dmitriy Kiselyev's "Vesti nedeli"
 • news show
 • 57:35
US
24.12.2015
 • "Vecher s Vladimirom Solovyevym"
 • political talk show
 • 17:28
Russia, Ukraine
25.12.2015
 • "RISI TV"
 • YouTube channel
Ukraine
16.01.2016
 • Novorossiya @ Livejournal
Russia, Ukraine