6930 results for "us"
13.06.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 13:36
Ukraine
13.12.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 14:01
Russia
03.05.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 14:19
Russia, Ukraine, Germany
08.12.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 14:25
Israel, US
19.10.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 14:35  
Ukraine, US
09.11.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 14:50
Russia, Baltic states
16.10.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 15.50
Russia, US
05.12.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 16:26, 25:12
Russia
04.10.2017
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 16:35
US, Poland
03.05.2018
Vremya pokazhet @Pervyi kanal, 16:45
Ukraine