В Украйна зимата дойде. Откакто започна през февруари 2022 г., пълномащабната война на Русия навлиза в своя трети зимен период. В края на миналата седмица станахме свидетели на може би най-интензивните руски атаки с дронове срещу цивилни цели в Украйна. Какъв е обичайният кремълски коктейл от послания и дезинформация, когато стане студено? Един по-внимателен поглед върху предишните зимни периоди, през 2022 и 2023 г., може да послужи като индикация какво да очакваме през тази зима.

След повече от 21 месеца интензивна война и безсмислени разрушения в Украйна по всички направления, дезинформацията на Кремъл вече дори не се опитва да скрие целта на Москва: а именно, унищожаването на модерната украинска държава. Отричат се украинската държавност и идентичност. Путин и подгласниците му повтарят, че Русия не може да приеме съсед, който се стреми да изгради бъдещето си извън контрола на Москва. Кремъл възприема почти като закон на природата, че светът трябва да бъде устроен именно по този начин. Проучванията на общественото мнение на Левада-Център – единствения руски институт, който не е под правителствен контрол, продължават да показват, че около 70 процента (41+32%) от руснаците изразяват подкрепа за руските военни действия в Украйна.

Как обаче да бъдат убедени хората извън Русия? Отговорът е, че това се прави чрез груба сила и манипулация.

Мраз и подчинение

Въпреки интензивните атаки през първите студени месеци от началото на войната през 2022 г. – февруари, март и април – Русия не успя да пречупи духа на Украйна. Хронологията е прецизно документирана от екипа на „EUvsDisinfo“в този преглед на първите 100 дни от войната.

Миналата зима, от ноември 2022 г. нататък, Москва направи опит да „обработи“ целевите аудитории“ в Украйна с масирани бомбардировки, целящи да унищожат енергийната и топлопреносна инфраструктура. Наред с това Кремъл се опита да деморализира Европа с предсказания, че континентът щял „да пропадне“ поради липсата на руски газ. Нищо от това не се случи. Украйна не рухна и Европа издържа. Вижте скорошния анализ на “EUvsDisinfo”, озаглавен „Дълбокото зимно замръзване, което не се случи“, за това как се стопиха насочените към Европа дезинформационни наративи на Кремъл за енергийни проблеми.

Мними преговори

Перспективата за мирни преговори има магическо звучене. Какво може да бъде по-изкушаващо за хората, живеещи под дъжд от бомби от това да чуят, че мирните преговори са в ход и страданията им ще свършат? Но украинците в места като Буча, Мариупол, районите около Харков и на други места научиха урока за това какво включва мирът под руски контрол: депортиране и жестокости. Както ще се убедим, мантрите за мирни преговори приличат на омайните песни на сирените от митологията, които объркват моряците и корабите им се разбиват…

Кремъл многократно използва хватката да се преструва, че иска мир. Екипът на “EUvsDisinfo” описа тази тактика още преди войната – във връзка със спорните мирни предложения от декември 2021 г., които, наред с другото, призоваха НАТО да се върне в границите си отпреди 1997 г. След пълномащабното нахлуване, на преговорите в Беларус през март 2022 г. Москва поиска Киев да се откаже от територии и директно да се предаде. През есента на 2022 г., след унищожаването на селскостопанска инфраструктура, пристанища и обработваеми земи в мащаб, невиждан в най-новата световна история и абсурдното така нареченото „официално анексиране“ на четири украински региона към Руската федерация, те опитаха отново: приемете загубата на анексираните територии и спрете да се биете!

Зима 2023: измамната песен на сирените

Вече навлизаме в месец декември на 2023 г., а руските ракети и дронове действат паралелно с опитите на Кремъл да посее нови съмнения в авторитета на политическите лидери както на Украйна, така и на Запада. През предишните седмици документирахме как кампанията срещу президента Зеленски, съпругата му и командващия украинските въоръжени сили генерал Залужний отново набра скорост.

Тази седмица очернящата кампания се разви с широко отразяване в руски държавни медии и прокремълски платформи на „разкрития“ на Дейвид Арахамия, водещ член на политическата партия на Зеленски и ръководител на украинската делегация на мирните преговори през пролетта на 2022 г. – вижте три примерите тук, тук и тук. Въпросните медии използваха манипулативно подбрани цитати за това как мирните преговори в Беларус през март 2022 г. са щели да успеят, ако не беше зловещата ръка на англосаксонците и по-специално на Борис Джонсън, когото пропагандната мрежа на Кремъл етикетира като войнолюбец.

Контролираните от руското ръководство издания се фокусират върху първия елемент: мирът можело да бъде осигурен, ако Украйна беше обещала да остане неутрална и извън НАТО. Забравят обаче да споменат другата важна част от интервюто на Арахамия за украинската медия 1+1, цитирано и от „Украинская правда“: Киев не е имал никакво доверие, че Русия ще спазва такава сделка и няма да атакува отново.

Съдейки по досегашния опит с руския подход към преговорите, обикновено става така: на Русия се правят отстъпки, а после Русия отправя към преговорния партньор в по-слава позиция още по-твърди искания за още отстъпки.

Паралелно с това Кремъл гласовито и непрекъснато повтаря идеологемите си за отслабване на международната подкрепа за Украйна – че тази страна уж е нацистка, контролирана от корумпирани педофили, разделяна от опити за преврат и даже отчаяно изпращаща старци и деца на фронта. Същевременно Полша, друг любим обект за критики от страна на Москва, е бичувана, че искала да възроди Полската империя.

Накратко – посланието е, че Западът трябва да изостави Украйна и да търси споразумение с Москва. Ситуацията обаче прилича на легендите от гръцката митология, в които измамната песен на сирените е предназначена да примами моряците да се отклонят от курса и да корабокрушират.

Други теми в тазседмичния преглед от EUvsDisinfo:

 

 

  • Ще завършим с един пример за кликбейт от седмицата: украински деца се продават за по 150 000 долара на полската граница. Това е пореден опит за подкопаване на авторитета на ръководството в Киев, включително на президента Зеленски, както и на Украйна като цяло. Фалшивата „новина“ е също толкова безумна колкото така наречените обвинения „Pizzagate“ за това, че Хилари Клинтън ръководела мрежа за насилие над деца. Ако бъде обаче усилен от армия от тролове и ботове с изкуствен интелект, този нов фалшив наратив може да наводни информационното пространство и да отвлече вниманието от истинския проблем: хладнокръвните, жестоки атаки на Русия срещу цивилни цели в Украйна. Нека не се хващаме на въдицата и нека проверяваме фактите в базата данни на „EUvsDisinfo”.

От 1 декември следвайте каналите на “EUvsDisinfo” в социалните мрежи за ежедневен коледен календар, включващ някои от най-безумните дезинформационни наративи на Кремъл от 2023 година като например този в Instagram.

Winter has come to Ukraine. As Russia’s full-scale war enters the third cold period since February 2022, last weekend saw perhaps the most intense Russian drone attacks on civilian targets across Ukraine. What is the usual Kremlin cocktail when it gets cold? A closer look at the previous cold seasons in 2022 and 2023 can serve as a warning of what to expect.

After more than 21 months of high-intensity war and wanton destruction across all sectors of Ukraine, the Kremlin’s disinformation does not even try to hide it: Moscow’s aim is the destruction of the modern Ukrainian state. Ukraine is denied statehood and identity. Putin and every pundit repeat that Russia cannot accept a neighbour which seeks its future outside Moscow’s control. It has become almost a law of nature for the Kremlin that the world must be structured this way. Public opinion polls made by the only institute outside government control, the Levada-Centre, continue to show that around 70 per cent (41 + 32 per cent) of Russians expressing support for Russian military operations in Ukraine.

But how to convince people outside of Russia? Brute force and manipulation are the answers.

Freeze them into submission

It was not possible to break the spirit of Ukraine in the initial cold months of February, March and April 2022 despite heavy attacks as we documented in this overview of the first 100 days.

During the last winter, from November 2022 onwards, Moscow tried again to ‘massage target audiences’ in Ukraine with massive bombardments to destroy energy and heating infrastructure. They also tried demoralising Europe with predications that the continent would collapse due to the absence of Russian gas. None of this worked for the Kremlin. Ukraine remained and Europe endured. See our examination, ‘The deep winter freeze that wasn’t’, on how the Kremlin’s disinformation narratives about energy issues targeting Europe melted away.

Pretend negotiations

The prospect of peace talks has a magical ring to it. What can be more tempting to people under a hailstorm of bombs than to hear that peace negotiations are underway and their suffering will end? But Ukrainians in places like Bucha, Mariupol, regions near Kharkiv, and elsewhere learned the lesson of what peace under Russian control entails: deportation and atrocities.

The Kremlin has used the trick of pretending to want peace a couple of times. We examined this tactic before the war in the unpalatable December 2021 peace proposals that inter alia called for NATO to roll back to its pre-1997 borders. After the full-scale invasion, during talks hosted in Belarus during March 2022, Moscow demanded that Kyiv give up territory and simply surrender. In the autumn of 2022, after the destruction of agriculture infrastructure, harbours, and fields not seen in recent world history and the absurd, so-called formal annexation of four Ukrainian regions into the Russian Federation, they tried again: accept the loss of annexed territories and stop fighting!

Winter 2023: the luring siren song of peace

As we enter December 2023, Russian missiles and drones are accompanied by the Kremlin’s attempts to sow new doubts about the credentials of political leaders in Ukraine and in the West. During previous weeks, we documented how the campaign against President Zelenskyy, his wife, and the commander of the Ukrainian armed forces, General Zaluzhnyi, has gained new speed.

This week, the campaign developed with broad coverage in Russian state outlets and pro-Kremlin platforms (here, here and here) of ‘disclosures’ by David Arakhamiya, a leading member of Zelenskyy’s political party and the head of the Ukrainian delegation to the spring 2022 peace talks. Outlets cherry-picked quotes about how peace negotiations in Belarus in March 2022 could have succeeded, had it not been for the sinister hand of the Anglo-Saxons and in particular Boris Johnson, who is labelled a warmonger in the Kremlin ecosystem.

Pro-Kremlin outlets focus on the first element: peace could have been secured if only Ukraine had vowed to remain neutral outside NATO. They forget to mention the other important part of Arakhamiya’s interview to the Ukrainian media outlet 1+1 and quoted by Ukrainskaya Pravda: there was no trust in Kyiv that Russia would abide by such a deal and not attack again.

Judging from experience, the Russian approach to negotiations is that concessions made to Moscow are followed by yet tougher demands by Russia for more concessions by the weaker interlocutor.

Meanwhile, the Kremlin’s renewed and endless tropes hope to weaken international support to Ukraine by falsely alleging that the country is Nazi, controlled by corrupt paedophiles, divided by coup attempts, and desperately sending elderly people and kids to the front. Meanwhile Poland, Moscow’s favourite whipping boy, is accused of wanting to revive the Polish empire.

In short, the West needs to abandon Ukraine and seek an accord with Moscow. However, like in Greek mythology, the deceptive siren song is designed to lure sailors off course and into a shipwreck.

Also on our Disinfo radar this week:

 

 

  • We conclude with clickbait: Ukrainian children are sold for 150,000 dollars at the Polish border. This is a twist to further undermine the Kyiv leadership, including President Zelenskyy, and Ukraine more broadly. It is as crazy as the so-called ‘Pizzagate’ accusations about Hillary Clinton running a child abuse ring. But if promoted by an army of trolls and AI bots, it could flood the information space and distract attention away from the real issue: Russia’s cold-blooded, atrocious attacks on civilian targets in Ukraine. Don’t take the bait! Check the EUvsDisinfo database

 

From 1 December, follow our social media channels for a daily Christmas calendar featuring some of the wildest Kremlin disinfo tropes during 2023: for instance on Instagram.

Kremlin narratives and hard realities rarely meet. In one of many examples, pro-Kremlin and Russian state-controlled disinformation outlets have ceaselessly declared since the February 2022 full-scale invasion that the ‘special military operation’ is going well, despite the fact that Ukraine has retaken at least half of territory that Russia initially occupied.

But of all these feats of wishful thinking, perhaps the most striking was the Kremlin’s determination to believe that, without imported Russian gas, Europe would freeze to death. Rarely have disinformation narratives arisen with such a dramatic clamour of impending doom, only to disappear relatively quickly into a defeated and ignominious silence.

However, the Kremlin’s core disinformation narratives never die. Instead, they withdraw from sunshine, perhaps to re-emerge with the coming of night. And versions of the ‘freezing Europe’ narrative – including this one alleging that the loss of cheap Russian gas is causing Germany’s ‘de-industrialisation’ – occasionally reappear into the light of public discourse.

So let’s review how Russian propagandists have downplayed the freezing Europe narrative and what alternatives they have found for it.

Energy falsehoods evaporate with the spring

Russia began cutting gas supplies to Europe in the summer of 2022. The cuts’ goals were, mostly likely, to retaliate for European sanctions placed on Russia after the latter’s full-scale military invasion of Ukraine and to pressure Europe to revoke them. The export cuts deepened in August, even before the Nord Stream pipeline explosions in September.

Back then, as we reported last November, Russian officials eagerly predicted that Europe would freeze without Russian gas. A video released via social media, allegedly from Russian energy giant Gazprom, even emerged that purported to show that without Russia gas, Europe would freeze. In fact, pro-Russian outlets and commentators were sure that a lack of Russian gas would raise energy prices so much that the resulting crisis would provoke chaos in European streets and, eventually, the sanctions against Russia would drop.

But then, the winter passed without mayhem, and last spring, commentators dropped talk of freezing Europe. Instead, propagandists began changing the subject to allegedly counterproductive Western sanctions and high energy prices that Europeans are now suffering from. A few articles, however, decided move the goal posts and pushed off the apocalypse to future winters.

For example, this article in Russian alleged that ‘the real energy crisis in Europe is yet to come’. A similar piece declared that the ‘next winter for Europe will be more difficult’. Sometimes outlets focused their fear-mongering on Germany, a typical target. In March of this year, News Front France proclaimed, ‘Germany could face gas shortages next winter’. Another known pro-Kremlin outlet Sputnik, however, delayed the German energy reckoning to 2025.

Kremlin’s attempts to change the subject fall like autumn leaves

This autumn, larger Russian state-controlled and other pro-Kremlin outlets and commentators have completely abandoned previous claims that an energy apocalypse looms ominously over Europe. Instead, they have pushed more vague narratives while pretending that they never claimed that Europe would freeze over.

Among these watered-down disinformation narratives, the most dominant asserted that European sanctions on Russian fossil fuels are hurting Europe by raising energy prices and destroying European economies, in particular Germany’s. In this telling, sanctions are responsible for all ills. They even caused a bedbug infestation in France. But notice the shift. Instead of apocalyptic winters, Europe faces mere stagflation.

As usual, pro-Kremlin outlets never broach the topic of Russian responsibility. It was, after all, Russia’s unprovoked, illegal, and full-scale invasion of Ukraine in February 2022 that triggered Western sanctions, and Russia that began turning off its gas supplies that summer. Instead, propagandists use a cherished tactic – shifting blame ­– to conjure the cherished myth that Europe is on the verge of collapse.

Other narratives sometimes stand in for the ‘freezing Europe’ theme. Pro-Kremlin outlets talk about how sanctions are strengthening Russia, despite their obvious desire to see those sanctions removed. They also like to portray the EU as ‘enslaved’ by the US because Europeans have not submitted to Russian energy blackmail. And they love to showcase divisions within the EU on sanctions that, they assert, will fracture the bloc.

We do not see however, assertions that this winter, or maybe the next one, or the one after that will finally bring about the deep European freeze that Kremlin propagandists so evidently crave. On this topic, the pro-Kremlin infosphere is as barren as Arctic tundra.

How soon they forget the things they said

Pro-Kremlin propagandists lie about everything all the time. At times, they prefer the sort of nebulous falsehoods that contain a kernel of truth wrapped by disinformation. For example, regarding the ‘Russia is winning’ narrative, the Kremlin can point to the taking of Bakhmut, a small victory won at enormous cost, while leaving out all the territories that have freed by Ukrainian armed forces.

Arguably, the ‘freezing Europe’ narrative is different. Pro-Russian propagandists made a specific prediction for a specific time: helter-skelter would break out in European cities during the winter of 2022-2023. And the predictions did not come close to coming true. Such a failure in any credible, mainstream Western media organisation would have led to sackings, months of soul-searching, and vows to do better. The response by Russian state outlets was predictable: silence, and awkward attempts to change the subject.

Кремъл употребява хората и техните съдби като шахматни фигури в игра, която губи.

На 21 ноември вторник отбелязахме 10-та годишнина от Революцията на достойнството в Украйна, известна още като Евромайдан. Спомнихме си онези, които загубиха живота си, защитавайки правото на Украйна да избира бъдещето си като суверенна държава, част от европейското семейство.

През годините „EUvsDisinfo“ документира безброй лъжи, които руските дезинформатори разпространяват в опит да опетнят легитимността на преломния момент, който се разигра по улиците на Киев преди десет години.

Злорадство на чужд гръб

Контролираната от Кремъл медийна мрежа за дезинформация се стреми да представи Майдана като държавен преврат, за да делегитимира протестите, протестиращите и последвалата смяна на правителството. Проруските издания също се опитват да представят Майдана като дирижиран от чужди сили – лъжа, която цели да отрече автентичното усилие на украинците, които смело излязоха на улицата и се противопоставиха на прокремълските сили. Те също така безспир наричат Украйна след Майдана „провалена държава“ в опит да оспорят суверенитета и статута й на национална държава.

На фона на казаното дотук не е изненада, че през последните дни станахме свидетели на нова серия от постове в „Х“ на руското дипломатическо ведомство във връзка с годишнината от Майдана, които без свян – подобно на престъпник, който се завръща на местопрестъплението – повтарят същите опровергани наративи.

Липса на въображение в коридорите на Кремъл

Почувствахме се отново като през зимата на 2015-2016 г. по време на руско-финландската криза с големите мигрантски потоци, пресичащи границата с велосипеди и пеша от Русия към Финландия… Точно както тогава, Русия пак прибягна до използването на незаконни мигранти, за да наложи дневния си ред срещу съседна Финландия.

Кремъл отново организира и насочи потоци от незаконни мигранти към Финландия. С набирането на скорост на мигрантския натиск, финландските власти побързаха да затворят югоизточните ГКПП, които са най-леснодостъпни, и съсредоточиха приема и обработката на търсещите убежище през северните гранични пунктове. Така те установиха контрол върху ситуацията.

Наред с насочваните от Кремъл мигрантски потоци, информационната манипулация също набира скорост. Близки до руското ръководство медии написаха, че САЩ дърпат конците зад кулисите и пречат на Русия и Финландия да имат добросъседски отношения; че Финландия незаконно затваря границата с Русия „по заповед на Вашингтон“; и че след присъединяването си към НАТО, Финландия нарочно е организирала мигрантската криза, за да я използва като претекст за затваряне на границата с Русия. Някои пропагандисти стигнаха и по-далеч, изкривиха историческите факти и намекнаха, че неблагодарната Финландия затваря ГКПП с Русия като отмъщение за загубени битки по време на Втората световна война.

Дългата ръка на Кремъл

Циничното експлоатиране на нелегалната миграция, съчетано с лавина от дезинформация, не е ново явление. Екипът ни вече описа сходна ситуация в случая с Беларус, където режимът системно използва мигрантите за политически цели, дестабилизира източните граници на ЕС и предизвиква напрежение със съседните държави членки на ЕС.

В случая с Финландия, Кремъл използва мигрантските потоци като оръжие, с което поставя Финландия и западните институции като ЕС и НАТО в позиция, в която действията им могат да бъдат критикувани като „предателство“ спрямо техните ценности и ангажименти по международни договори. Тази тактика предлага много опорни точки на кремълските дезинформатори, които изглежда получават подобаващ отзвук във Финландия.

Нещо повече – използването на незаконните мигранти като оръжие от страна на Русия поставя на изпитание не само единството на ЕС и НАТО, но и това на Финландия, в която живеят повече от 90 000 рускоговорящи граждани. Действията и дезинформацията на Русия, насочени към Финландия, са така конструирани, че да предизвикат и да изострят несъгласието, обидите и търканията във Финландия. Такъв е подходът впрочем и във всички други райони, в които Русия действа. Увеличаването на вътрешните борби и разединението обслужва престъпния дневен ред на Кремъл и му помага да черпи дивиденти от развитието на ситуацията.

Други теми в тазседмичния преглед от EUvsDisinfo:

Individuals and their fates do not interest the Kremlin, which just exploits them as disposable pawns in the Kremlin’s losing game.

Last Tuesday 21 November, we commemorated the 10th anniversary of the Revolution of Dignity, also known as Euromaidan. We remembered those who lost their lives protecting Ukraine’s right to choose its own future as a sovereign member of the European family of countries.

Over the years, EUvsDisinfo has documented countless lies that Russian disinformers have spread as they have tried to tarnish the legacy of the watershed moment that unfolded on the streets of Kyiv 10 years ago.

Dancing on the graves

The pro-Kremlin disinformation ecosystem has tried to frame Maidan as a coup d’etat in order to delegitimise the protests, the protestors, and the government change that followed. Kremlin disinformation has also attempted to portray Maidan as orchestrated by foreign powers, a lie that aims at denying the genuine agency of Ukrainians who bravely took to the streets and opposed Kremlin-aligned forces. Lastly, pro-Kremlin disinformation peddlers continuously refer to post-Maidan Ukraine as a failed state, as they try to challenge Ukraine’s sovereignty and its status as a nation-state.

Thus, it was not a surprise that like a criminal who returns to the crime scene, Kremlin diplomatic channels on X shamelessly continued to spread the same debunked disinformation narratives (see also here and here).

A lack of imagination in the Kremlin’s corridors

It must feel like the winter of 2015 – 2016 all over again in Finland. Like then, Russia has yet again resorted to using bicycling groups of irregular migrants to advance its agenda against neighbouring Finland.

As the Kremlin-engineered flow of irregular migrants started to pick up speed, Finnish authorities quickly closed off the most easily accessible south-eastern border crossing points and concentrated border crossings and asylum seeker processing to more northern crossing points to control the developing situation better.

Together with Kremlin-funnelled migrant flows, pro-Kremlin information manipulation is also picking up speed. According to these disinformation outlets, not surprisingly, it was the United States (see also here) and NATO pulling the strings behind the scenes and preventing Russia and Finland from having a good neighbourly relationship. Some propagandists decided to dig deeper, twist historical facts, and suggest that ungrateful Finland was now paying back for the wars fought between Russia and Finland during the Second World War.

The Kremlin hand that stirs the pot

The cynical instrumentalisation of irregular migration combined with an avalanche of disinformation is not a new phenomenon, as we reported earlier in the case of Belarus.

In the case of Finland, the Kremlin is attempting to use the weaponised flows of migrants to put Finland and wider Western institutions such as the EU and NATO in a position where their actions may be framed as a betrayal of their values and commitments to international treaties. This tactic offers Kremlin disinformers further talking points, which is well understood in Finland.

Moreover, the Russian weaponisation of irregular migrants tests not only the unity of the EU and NATO, but also that of Finland with the more than 90,000 Russian speakers living there. Like elsewhere, Russia’s actions and disinformation are calibrated to attempt to trigger and exacerbate disagreement, name-calling and frictions within Finland. Increased infighting and disunity would only serve the Kremlin’s nefarious agenda and help them to further exploit the developing situation.

Also blinking on EUvsDisinfo’s disinformation radar:

Most forms of kinetic warfare require weapons to sustain it. Russia’s war of aggression against Ukraine is no exception. Consequently, after Russia’s full-scale invasion, Ukraine’s international partners delivered substantial amounts of weaponry, armaments, and military equipment to the country to support its fight for freedom and independence.

For Ukrainians, this military support is the most immediate means of protecting their land against invaders and holding the aggressor accountable. For pro-Kremlin disinformation outlets, however, any military aid to Ukraine, particularly coming from its Western partners, presents an opportunity to drum up fears about these weapons and armaments illicitly spreading beyond Ukraine.

Let’s examine how pro-Kremlin disinformation outlets have used allegations of illicit weapons diversions to drive fear, sow divisions, and erode support to Ukraine. Specifically, we will zoom in on pro-Kremlin allegations about one type of weaponry known as small arms and light weapons, or SALWs.

Ukraine as a sponsor of terrorism

On 7 October, Hamas gunmen from the Gaza strip launched an attack in Southern Israel, precipitating Israel’s military operation against Hamas in Gaza, which is still ongoing. Among other things, such as the knee-jerk reflex to blame the West, the Kremlin’s disinformation mouthpieces used the deteriorating security situation in the Middle East to start spreading unfounded allegations that Ukraine is supplying weapons to Hamas.

For the Kremlin, this was a ‘two birds, one stone’ kind of a moment, and so naturally, their disinformation claimed that Ukraine is allegedly selling NATO-supplied weapons to Hamas, including on the darknet to avoid detection by its Western partners. In other words, this narrative seeks to both portray Ukraine as corrupt and unreliable and to blame the West for destabilising the Middle East with weapons by way of Ukraine.

And, if that did not go far enough to instil fear, some pro-Kremlin outlets conjured a supposed Ukrainian link to the Taliban and peppered on the ‘Nazi Ukraine’ disinformation narrative for good measure.

Oddly enough, while these pro-Kremlin allegations imply that Hamas is a terrorist organisation, this fact has not stopped the Kremlin leadership from cosying up to Hamas. Then again, maybe such duplicity is not surprising. Saying one thing and doing the opposite has always been the Kremlin’s forte.

Ukraine as a source of instability

A particularly nasty angle of pro-Kremlin disinformation about alleged illicit arms trafficking from Ukraine seeks to link it with outbursts of civil unrest in Europe. The protests in France last July were a case in point.

As soon as the riots picked up steam, the pro-Kremlin disinformation machinery started fabricating connections between Western SALW delivers to Ukraine and the events unfolding across France. Building on the previously spread false claims that weapons from Ukraine are on the black market, disinformation peddlers quickly pivoted to falsely claiming that Western weapons sent to Ukraine were found among protesters and even used against the French police.

Ukraine as a source of crime

Denigrating Ukraine has been the pro-Kremlin disinformation ecosystem’s primary task for years. But pro-Kremlin disinformation pundits also darkly allege that supporting Ukraine has led to crime and violence spreading in Europe.

A frequent tactic is to blame Ukraine for presenting a security risk for those who support it, particularly in Europe, by portraying it as a source of crime. In addition to discrediting Ukraine and Ukrainians, another goal served by this smear is to push the long-standing pro-Kremlin disinformation meta-narrative about the West’s supposedly ‘imminent collapse’.

These disinformation narratives are not always obvious. For example, the issue of the proliferation and illicit transfers of SALWs in the Western Balkans is legitimate, and the international community has been working to combat illicit arms trafficking in the region for years. Hence, pro-Kremlin disinformation outlets have been purposefully trying to link Ukraine with SALW trafficking in the Western Balkans, including spreading claims that Ukraine is re-selling Western weapons via organised crime networks there. Even Russian officials have been spreading similarly unfounded claims to lend this conspiracy theory legitimacy.

Pro-Kremlin agents of information manipulation have also have not shied away from more direct accusations. For example, they have claimed that Western SALWs delivered to Ukraine end up in the hands of criminals in Europe, particularly violent gangs in Sweden. There are also pro-Kremlin attempts to link irregular migration with this narrative by claiming that Ukrainian refugees smuggle weapons and bring crime to Europe.

Transparency is for others

Apart from all the false allegations of Ukrainian corruption, the one thing common to all these attempts is the depiction of the West as irresponsible while Russia is portrayed as a peacemaker. Yet the fact is that Russia is funnelling weapons to conflict-laden areas particularly in places where Russia professes great friendship and protection against alleged Western imperialism and colonialism.

To make the picture even more obscure, Russia is consistently underreporting its SALW transfers to third countries, according to the UNODA Programme of Action on small arms and light weapons. By comparison, European countries with major SALW manufacturing industries, such as Germany or Sweden, have shown exemplary transparency when it comes to annual reporting on tracking and tracing SALW transfers.

The Kremlin’s feigned concern about illegal weapons diversions is more than cynical, particularly considering that Russian officials went to extraordinary lengths to secure the release of one of Russia’s most notorious and prolific arms smugglers in recent history.

The bigger picture

Finally, spreading unfounded and manipulative claims about alleged arms smuggling is just one of the approaches pro-Kremlin disinformation agents take to try to dissuade Ukraine’s supporters from providing it the assets it needs to defend itself from Russian aggression. Others include the increasingly vocal claims that Western military aid will only prolong Russia’s war against Ukraine, cause more civilian deaths and suffering, and delay a peaceful solution in Ukraine.

The bigger picture is that Russia and its hordes of pro-Kremlin disinformation smugglers are ready and willing to exploit any and all avenues to undermine international support to Ukraine. Spreading false claims about allegedly illicit weapons trafficking from Ukraine is just another cog in the crumbling pro-Kremlin disinformation machine. Don’t be deceived.

The EEAS has uncovered a coordinated anti-Western campaign on Facebook that leans on sophisticated techniques to hide its creators tracks.

Advertising is a big driver of the digital economy. But not all that glitters is gold. Recently, we detected over 1,000 sponsored Facebook posts, 188 of them unique, promoting anti-Western and anti-Ukrainian content. Facebook pages masquerading as online shops and categorised as ‘Musician/Band’ pages were the source of these ads.

The manipulation campaign we unravelled was – or rather is, as some of the pages are still online – international in nature. Out of the 658 ads we could access at the time of discovery, 318 were in German, 321 in French, 14 in Ukrainian, and 5 in Hebrew.

The actors behind the campaign put in a good effort to hide their tracks. Out of 1,000 total ads, every fourth one contained a web address belonging to 105 distinct domains. The Facebook pages promoting the ads were all created between June and October of this year. Apart from showcasing the ads, these pages show no other activity, and do not have any followers or a profile picture. The usernames of these pages follow a specific pattern: each consists of six letters arranged as vowel-consonant-vowel-consonant-vowel-consonant (e.g. Axamam, Umowow, Ipejej).

Screenshot showing some of the other ‘dormant accounts’ whose usernames were built using the same structure.

Screenshots showing that the accounts were created in the same timeframe and with similar info.

Screenshots showing accounts from the same network running the same sponsored ads during the same timeframe with identical text and images

Let us unpack the case.

Whodunit?

Content-wise, the sponsored posts in question align neatly with material often promoted by pro-Kremlin actors. Some examples include cartoons targeting the West, edited pictures showing fake graffiti, and videos reframed to target the reputation of EU officials. We also found visuals from fake magazine covers, fake video ads impersonating Western companies, fake videos impersonating Ukrainian outlets, and even fake postal stamps.

HRVP Josep Borrell

Screenshot of a now-removed sponsored post targeting HRVP Josep Borrell

That said, none of the 105 domains mentioned in the sponsored posts have a clear connection to known parts of the Russian FIMI-sphere. Instead, these domains appear to be associated with various businesses, online services, or adult content websites. A significant number are hosted on a server in Malaysia owned by a company called Shinjiru Technology Sdn Bhd. Examples include solonggoodbye.com, tastroid.com, and cytteek.com. These companies might not be knowingly spreading pro-Russian disinformation. Instead, they could have been hacked. Additionally, the digital certificates authenticating the identity of these domains, or SSL certificates, were renewed just a few days before they started being used on Facebook. These domains are no longer active.

However, the Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab (DFRLab) recently identified at least three sponsored posts that promoted the domain thumbra.com. That domain, in turn, redirected users to a fake article on a website impersonating the Ukrainian Independent Information Agency. As of 13 November, this domain has become unresponsive and no longer redirects to the fake site.

DFRLab researchers suggest that ‘multiple aspects of the forgery point to it likely being of Russian origin’. This judgment is in line with our findings that Russia’s FIMI ecosystem often uses URL redirection in their information manipulation campaigns. The practice is fairly straightforward. Perpetrators manipulate the source code of a webpage or a domain so it redirects visitors to another domain automatically. This technique is very effective when malicious actors want to continue sharing links leading to domains marked as inauthentic by the platforms or to Kremlin-controlled outlets sanctioned by the EU. Instead of using a blocked URL , they use an alternative that redirects users, thus circumventing platforms’ efforts to limit access to sanctioned websites.

A series of accounts likely engaging in coordinated inauthentic behaviour on X used this technique to redirect users to articles published on websites impersonating legitimate outlets. The domains used were pakgala.org and bigagenda.com. Both domains went through the same digital certificate changes as the domains promoted in the sponsored posts described above. Specifically, the SSL certificates of both domains changed the same day they started redirecting to an impersonator domain.

Large audience targeted by ads

From what we can see, the manipulative campaign spread to a large online audience. The reach of the sponsored posts in the information manipulation campaign varied greatly, ranging from posts viewed around 2,000 times to posts reaching almost 40,000 views across the EU. Based on that, the total number of views for all the sponsored posts could have ranged anywhere between 3 and 10 million views.

To be clear, Meta defines the reach of sponsored posts as the estimated number of accounts in the EU that see an ad at least once. This may include multiple views from the same accounts.

The cost of the campaign is near impossible to assess, as Facebook has suspended some of the ads. In any case, Facebook offers limited information about its ad prices.

What next?

In addition to raising awareness of the issue, we flagged our findings to Meta for them to validate. After an independent investigation, the platform confirmed that some ads were linked to a coordinated inauthentic behaviour network exposed by Meta in their last Adversarial Threat Report.

While Meta removed some posts, quite a few of them remain online. In fact, searches we performed though Facebook using the names of the pages mentioned above reveal another set of suspicious pages. These additional accounts, currently dormant, share the same naming convention, creation timeframe, categorisation, and similar lack of followers as the other pages.

There is a good chance that these new pages are interconnected. We are already seeing one of them participating in a new manipulation campaign focussing on the Israel-Hamas war, spreading the false if familiar narrative of Ukrainian weapons being sold to Hamas.

Don’t be deceived – sign up to the weekly Disinfo Review and follow EUvsDisinfo on X, Facebook, LinkedIn, and now also on Instagram!

Перший тур місцевих виборів, що відбувся в Молдові 5 листопада, припав на неспокійні часи. Джерела дезінформації зосередили свою увагу на дискредитації проєвропейської влади та кандидатів, а також партнерів Молдови з розвитку. Прокремлівські джерела вдалися до звинувачень у русофобії — важливого інструменту пропаганди та дезінформації в Молдові. Напередодні виборів влада Молдови вжила низки радикальних заходів для боротьби з дезінформацією, зокрема заборонила трансляцію телеканалів і заблокувала сайти.

Кишинів уживає заходів у відповідь

Відтоді як більш ніж два роки тому в Молдові було сформовано проєвропейський уряд, вона стала головною мішенню російської дезінформації та гібридних атак. Серед головних тем — енергетична залежність країни або напруженість у відносинах з Придністровським регіоном. Весь цей час влада Молдови вживала низки заходів для боротьби з цією дезінформацією.

У 2022 році законодавча влада Кишинева схвалила закон, спрямований на протидію та запобігання поширенню дезінформації в медіапросторі. Закон забороняє ретрансляцію теле- та радіопрограм інформаційного, аналітичного, військового чи політичного змісту, зроблених у державах, які не ратифікували положення Європейської конвенції про транскордонне телебачення, серед яких і Росія. У грудні минулого року влада також вирішила призупинити дію ліцензій на мовлення шести телеканалів «за поширення неправдивої інформації та спроби маніпулювання громадською думкою». Докладніше див. тут.

Раніше цього року влада Молдови заблокувала доступ до п’яти вебсайтів офіційного російського інформаційного агентства Sputnik за публікацію «неправдивої інформації». У середині вересня керівника Sputnik Молдова Віталія Денисова було вислано з країни.

Влада Молдови зробила ще один важливий крок, заснувавши Центр стратегічних комунікацій і боротьби з дезінформацією. У серпні 2023 року президентка Мая Санду підписала указ про введення в дію та закон про Центр стратегічних комунікацій і боротьби з дезінформацією, який, як очікується, запрацює наступного року.

Кардинальні заходи

Навіть незважаючи на вжиті молдавським урядом заходи, прокремлівські кампанії з дезінформації в поєднанні з небувалими зусиллями з підкупу голосів (пов’язані з політичними партіями олігарха-втікача Ілана Шора) продовжували набирати обертів напередодні місцевих виборів. У відповідь влада Молдови вдалася до більш кардинальних заходів буквально за кілька днів до виборів. Наприкінці жовтня Служба інформації та безпеки (СІБ) Республіки Молдова оголосила про блокування 22 російськомовних сайтів за поширення інформації від влади країни, яка є «державою-агресором» у «військовому конфлікті». СІБ також заявила, що вже надіслала провайдерам розпорядження про «негайне блокування» вебсайтів.

До списку заблокованих сайтів увійшли кілька російських інформагентств, як-от ТАСС, «Интерфакс», «Известия», «Комсомольская правда» і Радіо Sputnik, а також деякі молдавські вебсайти. Молдова оголосила про аналогічне рішення, заблокувавши доступ до сайтів російських інформагентств і телеканалів, зокрема RT і Smotrim. Москва охарактеризувала цей акт як «найгрубіше порушення свободи слова та прав».

Наприкінці жовтня СІБ успішно запропонувала Комісії з надзвичайних ситуацій (КНС) призупинити дію ліцензій на мовлення шести телеканалів, контрольованих Шором і ще одним олігархом — Володимиром Плахотнюком. Це були телеканали «Орізонт ТВ», «ITV», «Прайм», «Публіка ТВ», «Канал 2» і «Канал 3». Директор СІБ Александру Мустеата сказав, що «редакційна політика цих станцій спрямована на запуск кампанії з дезінформації в інтересах фізичних або юридичних осіб, зарахованих до міжнародних санкційних списків ЄС, США, а також злочинної групи Шора».

Нарешті, що найважливіше, лише за кілька днів до першого туру виборів прем’єр-міністр Дорін Речан оголосив, що кандидатам від партії «Шанс» (пов’язаної з Шором) буде заборонено брати участь у виборах, незабаром після того як директор СІБ сказав, що злочинна група Шора підкупала виборців і отримувала гроші з Росії.

Дорін Речан заявив, що ухвалив рішення на підставі закону «Про національну безпеку» через гібридну війну, яку Росія розв’язала в Молдові. Прем’єр-міністр Молдови зазначив, що «виявлено діяльність щодо впливу на виборчі процеси з метою просувати інтереси Російської Федерації за участі організованої групи на чолі з Іланом Шором через політичну партію “Шанс”». Дорін Речан стверджує, що за останні місяці партія «Шанс» отримала від Російської Федерації понад 1 мільярд леїв. Рішення Комісії з надзвичайних ситуацій набрало чинності негайно, але його ще має розглянути суд.

Дезінформаційні ЗМІ періодично поширюють наратив про так звану «русофобію»

Джерела дезінформації не покладаються на творчий підхід. Натомість вони неодноразово використовують ті самі добре відомі наративи, адаптуючи їх відповідно до політичної ситуації в певній країні. Поширений наратив — «русофобія». Він є однією зі старих стратегій Москви, спрямованих на винайдення приводів для втручання в будь-який зручний момент у суверенні рішення держави Молдова.

Привід знайшовся в липні 2023 року, коли влада Молдови оголосила про скорочення чисельності російських дипломатів і технічного персоналу посольства Російської Федерації в Кишиневі. Поки дипломати не виїхали, російські чиновники та інші прокремлівські джерела посилалися на нібито русофобію. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що керівництво Молдови заохочує в країні русофобію.

Прокремлівські посадовці й коментатори використовували той самий ярлик «русофобії, нав’язаної Заходом», щоб очорнити спроби уряду Молдови захистити інформаційний простір країни, включно з блокуванням 22 російських вебсайтів, звинувачених у поширенні пропаганди та дезінформації.

Посольство Російської Федерації в Молдові опублікувало на своєму вебсайті та сторінці у Facebook звіт Міністерства закордонних справ РФ про «ситуацію з правами людини в окремих державах». В одному з висновків щодо Молдови стверджується, що «дискримінаційна політика влади Молдови щодо російськомовного населення та російських громадян» посилилась і що «російськомовне населення продовжує стикатися з дискримінацією на рівні державних установ».

Захід таємно керує Молдовою

Інший поширений наратив демонізує Захід, зокрема ЄС і США. Прокремлівські джерела критикують Європейський Союз і прагнення Молдови до євроінтеграції. Серед цих джерел є ЗМІ, політики й активісти, які мають проросійські зв’язки чи прихильність до Росії.

В одному нещодавньому повідомленні применшували зусилля Молдови щодо європейської інтеграції, водночас висловлюючи скептицизм щодо НАТО та Європейського Союзу. У статті, опублікованій Vedomosti.md із заблокованого СІБ видання «Молдавские Ведомости», ідеться про те, що Молдова «відкриває шлях військовим ешелонам в Україну». У матеріалі йдеться про наміри влади Румунії, Молдови й України модернізувати свої залізниці. Ці твердження є неправдивими, як показано в розвінчаннях від Stopfals.md. Модернізація залізничних переїздів була запланована ще до вторгнення російських військ в Україну у 2022 році. Модернізацією насамперед передбачається перехід залізничних колій з формату російської колії, яку сьогодні мають Молдова й Україна, на європейську, яку має Румунія.

Дискредитація проєвропейського вибору

Відповідно до наративу про те, що «проєвропейський уряд втягує Молдову у війну», речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що влада Кишинева стала «логістичним додатком» до київського режиму через допомогу, яку Молдова пропонує Україні в умовах російської агресії.

Повідомляється, що Захарова також розлютилася через нібито заяву президентки Молдови Маї Санду про те, що європейські цінності несумісні зі співпрацею з Росією. Захарова стверджувала, що для пострадянських країн «загравання з Брюсселем» зазвичай закінчується тим, що «європейські чиновники підтримують корумпований уряд і не сприяють розвитку країни».

Крім того, дезінформація була спрямована на громадянське суспільство, включно з проєктом Асоціації незалежної преси — платформою Stopfals.md. Проросійські телеграм-канали опублікували недоступну для перевірки інформацію про бюджети неурядових організацій та їхню місію просування Заходу в Молдові.

Вибори наближаються

Зусилля з поширення дезінформації під час виборчих кампаній давно викликають занепокоєння в Молдові. Поточна виборча кампанія не стала винятком. Проросійські ЗМІ розкритикували рішення заборонити кандидатам від партії Шора балотуватися на місцевих виборах, стверджуючи, що Молдова перетворюється на диктаторську державу. Водночас лідер соціалістів Ігор Додон заявив, що ЄС заплющує очі на незаконні дії влади.

Прокремлівські ЗМІ (KP.md, Sputnik.md і Actualitati.md) і політики стверджували, що спікер Ігор Гросу вважає, що майбутні мери, які не поділяють ідеології керівної партії, не повинні отримувати грошей. Портал Stopfals.md розвінчав це звинувачення як дезінформацію, зазначивши, що Гросу насправді сказав, що людям, які ностальгують за СРСР, було б дивно очікувати грантів від Румунії або подавати заявку на європейське фінансування.

Депутат Парламенту від Блоку комуністів і соціалістів поширив неправдиве передвиборче повідомлення. Він сказав, що в Молдові зареєстровано рекордну кількість безробітних і що це збільшення пов’язане з урядом PAS (партія «Дія та солідарність»). Рекорд безробіття був фактично встановлений у 2015 і 2016 роках.

Подібні зусилля спрямовані на те, щоб вплинути на громадську думку, розколоти суспільство та просувати інтереси Кремля. Такі наративи загострюють етнічні розбіжності всередині Молдови. Ускладнюючи ці проблеми, прокремлівські ЗМІ можуть підірвати національну єдність і створити більш сприятливе середовище для кандидатів або партій з проросійськими настроями.

Цього разу їхні цілі не були досягнуті цілком, здебільшого через адміністративні заходи з боку уряду Молдови. З огляду на те що другий тур ще має відбутися цього місяця, а президентські вибори заплановані на ту саму пору наступного року, безсумнівно, потрібно стежити за втручанням Кремля та інформаційним маніпулюванням.

Первый тур местных выборов, состоявшийся в Молдове 5 ноября, пришелся на неспокойное время. Источники дезинформации сконцентрировали усилия на дискредитации проевропейских властей и кандидатов, а также партнеров Молдовы по развитию. Прокремлевские источники информации развернули кампанию обвинений в русофобии — важный инструмент пропаганды и дезинформации в Молдове. Накануне местных выборов власти Молдовы приняли ряд радикальных мер по борьбе с дезинформацией, включая запрет на вещание для телеканалов и блокировку веб-сайтов.

Кишинев принимает ответные меры

С момента формирования проевропейского правительства более двух лет назад Молдова стала главной мишенью российской дезинформации и гибридных атак. Среди главных тем — энергетическая зависимость страны и напряженность в отношениях с Приднестровским регионом. На протяжении всего этого периода власти Молдовы принимали многочисленные меры по борьбе с такого рода дезинформацией.

В 2022 году законодательный орган Кишинева принял закон, направленный на противодействие и предотвращение распространения дезинформации в медиапространстве. Закон запрещает ретрансляцию теле- и радиопрограмм информационного, аналитического, военного или политического содержания, произведенных в государствах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, среди которых и Россия. В декабре прошлого года власти также решили приостановить действие лицензий на вещание шести телеканалов «за распространение ложной информации и попыток манипулирования общественным мнением». Подробности можно найти здесь.

Ранее в этом году власти Молдовы заблокировали доступ к пяти сайтам официального российского информационного агентства Sputnik за распространение «ложной информации». В середине сентября из страны выслали главу Sputnik Молдова Виталия Денисова.

Еще одной важной мерой, которую приняли власти Молдовы, стало создание Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. В августе 2023 года президент Майя Санду подписала указ о введении в действие и закон о Центре стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией, который, как ожидается, начнет функционировать в следующем году.

Кардинальные меры

Даже несмотря на принятые молдавским правительством меры, прокремлевские кампании по дезинформации в сочетании с небывалыми усилиями по покупке голосов (связанными с политическими партиями беглого олигарха Илана Шора) продолжали набирать обороты в преддверии местных выборов. В ответ власти Молдовы всего за несколько дней до выборов прибегли к более кардинальным мерам. В конце октября Служба информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова сообщила о блокировке 22 русскоязычных сайтов за распространение информации от властей «страны — агрессора в военном конфликте». СИБ также заявила, что уже направила провайдерам приказы приступить к «немедленной блокировке» этих веб-сайтов.

В список заблокированных сайтов вошли несколько российских информагентств, таких как ТАСС, «Интерфакс», «Известия», «Комсомольская правда» и Радио Sputnik, а также некоторые молдавские сайты. Молдова объявила об аналогичном решении, заблокировав доступ к сайтам российских информагентств и телеканалов, включая RT и «Смотрим». Москва охарактеризовала эти действия как «грубейшее нарушение свободы слова и прав».

В конце октября СИБ успешно предложила Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) приостановить действие лицензий на вещание шести телеканалов, контролируемых Иланом Шором и другим олигархом, Владимиром Плахотнюком. Это были «Оризонт ТВ», «ITV», «Прайм», «Публика ТВ», «Канал 2» и «Канал 3». Директор СИБ Александру Мустеата сказал, что «редакционная политика этих каналов направлена на запуск дезинформационной кампании в интересах физических или юридических лиц, включенных в международные санкционные списки ЕС, США, а также преступной группировки Шора».

Наконец, что наиболее важно, всего за несколько дней до первого тура выборов премьер-министр Дорин Речан объявил, что кандидатам от (связанной с Шором) партии «Шанс» будет запрещено участвовать в выборах, вскоре после того, как директор СИБ заявил, что группа Шора подкупает избирателей и финансируется из России.

Речан заявил, что принял такое решение на основании закона «О национальной безопасности» из-за гибридной войны, которую Россия ведет в Молдове. Премьер-министр Молдовы сообщил, что были «выявлены мероприятия по влиянию на избирательные процессы с целью продвижения интересов Российской Федерации при участии организованной группы, возглавляемой Иланом Шором через политическую партию «Шанс». Речан заявил, что за последние месяцы партия «Шанс» получила от РФ более 1 млрд леев. Решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям вступило в силу немедленно, но судебное разбирательство по нему еще впереди.

Дезинформационные СМИ периодически распространяют нарратив о так называемой «русофобии»

Источники дезинформации не полагаются на творческий подход. Они просто повторно используют те же самые известные нарративы, адаптируя их в соответствии с политической ситуацией в конкретной стране. Часто встречающийся нарратив — русофобия. Этот нарратив представляет собой одну из старых стратегий Москвы по созданию предлогов для вмешательства в суверенные решения государства Молдова в любой подходящий для себя момент.

Так они нашли повод в июле 2023 года, когда власти Молдовы заявили, что сократят количество российских дипломатов и технического персонала в посольстве Российской Федерации в Кишиневе. До отъезда дипломатов российские официальные лица и другие прокремлевские источники ссылались на предполагаемую русофобию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что молдавское руководство пропагандирует русофобию в Молдове.

Прокремлевские чиновники и комментаторы использовали тот же ярлык «русофобии, навязанной Западом», чтобы очернить попытки правительства Молдовы защитить информационное пространство страны, включая блокировку 22 российских веб-сайтов, обвиненных в распространении пропаганды и дезинформации.

Посольство Российской Федерации в Республике Молдова опубликовало на своем сайте и странице в Facebook доклад МИД России о «ситуации с правами человека в некоторых государствах». В одном из выводов, касающихся Молдовы, утверждается, что «дискриминационная политика молдавских властей по отношению к русскоязычному населению и российским гражданам» усилилась и что «русскоязычное население продолжает сталкиваться с дискриминацией на уровне государственных институтов».

Запад управляет Молдовой из тени

Другой распространенный нарратив демонизирует Запад, в частности ЕС и США. Прокремлевские источники критикуют Европейский Союз и стремление Молдовы к интеграции в ЕС. К этим источникам относятся СМИ, политики и активисты с пророссийскими связями или симпатиями.

В одном из недавних сообщений преуменьшаются усилия Молдовы по европейской интеграции и одновременно усиливается скептицизм по отношению к НАТО и Европейскому Союзу. В статье, опубликованной Vedomosti.md из издания «Молдавские Ведомости», заблокированного СИБ, говорится, что Молдова «открывает путь военным эшелонам в Украину». В статье ссылаются на намерения властей Румынии, Молдовы и Украины модернизировать свои железные дороги. Эти утверждения являются ложными, как показывают разоблачения Stopfals.md. Модернизация железнодорожных переездов была запланирована еще до вторжения российских военных в Украину в 2022 году. Модернизация подразумевает прежде всего переход железнодорожных линий с российской колеи, которые сейчас используются в Молдове и Украине, на европейскую колею, как в Румынии.

Дискредитирование проевропейского выбора

В соответствии с нарративом о том, что «проевропейское правительство втягивает Молдову в войну», официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что власти Кишинева стали «логистическим дополнением» киевского режима из-за помощи, которую Молдова предлагает Украине в условиях российской агрессии.

Сообщается, что Захарова также была рассержена тем, что президент Молдовы Майя Санду якобы сказала, что европейские ценности несовместимы с сотрудничеством с Россией. Захарова заявила, что для постсоветских стран «заигрывание с Брюсселем» обычно заканчивается тем, что «европейские чиновники поддерживают коррумпированное правительство и не способствуют развитию страны».

Дезинформация также была направлена против гражданского общества, включая проект Ассоциации независимой прессы Stopfals.md. Пророссийские Telegram-каналы опубликовали не поддающуюся проверке информацию о бюджетах неправительственных организаций и их миссии по продвижению Запада в Молдове.

Выборы приближаются

Усилия по распространению дезинформации во время избирательных кампаний уже давно вызывают обеспокоенность в Молдове. Нынешняя избирательная кампания не стала исключением. Пророссийские СМИ раскритиковали решение запретить кандидатам от партии «Шор» баллотироваться на местных выборах, утверждая, что Молдова превращается в диктаторское государство. Одновременно лидер социалистов Игорь Додон заявил, что ЕС закрывает глаза на беззакония властей.

Прокремлевские СМИ (KP.md, Sputnik.md и Actualitati.md) и политики заявили, что спикер Игорь Гросу считает, что будущие мэры, не разделяющие идеологию правящей партии, не должны получать деньги. Онлайн-платформа Stopfals.md опровергла это обвинение и обозначила его как дезинформацию, указав, что Гросу на самом деле сказал, что людям, ностальгирующим по СССР, будет странно ожидать грантов от Румынии или подавать заявку на европейское финансирование.

Депутат Парламента от Блока коммунистов и социалистов распространил ложную предвыборную информацию. Он сообщал, что в Молдове зарегистрировано рекордное количество безработных и что к росту безработицы имеет отношение правительство партии «Действие и солидарность» (PAS). Рекордная безработица была фактически в 2015 и 2016 годах.

Подобные усилия направлены на то, чтобы повлиять на общественное мнение, создать раскол и продвигать интересы Кремля. Эти нарративы обостряют этнические разногласия внутри Молдовы. Усугубляя эти проблемы, прокремлевские СМИ могут подорвать национальное единство и создать более благоприятную среду для кандидатов или партий с пророссийскими взглядами.

На этот раз их цели не были реализованы в полной мере, во многом из-за административных мер, принятых правительством Молдовы. Поскольку второй тур выборов еще предстоит провести в этом месяце, а президентские выборы запланированы на это время в следующем году, безусловно, необходимо отслеживать вмешательство Кремля и информационное манипулирование.

La 5 noiembrie, Republica Moldova a organizat primul tur al alegerilor locale, într-o perioadă tumultuoasă. Sursele de dezinformare s-au concentrat pe discreditarea autorităților și candidaților pro-europeni, precum și a partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova. Sursele pro-Kremlin au scos la înaintare rusofobia, un instrument important de propagandă și manipulare în Republica Moldova. În ajunul alegerilor, autoritățile moldovene au luat o serie de măsuri drastice pentru a combate dezinformarea, inclusiv interzicerea unor televiziuni și blocarea unor site-uri web.

Chișinăul ripostează

Încă de la formarea guvernului său pro-european, cu mai bine de doi ani în urmă, Republica Moldova a devenit una dintre principalele ținte ale dezinformării și ale atacurilor hibride rusești. Principalele subiecte abordate au fost dependența energetică a țării sau tensiunile cu regiunea transnistreană. În toată această perioadă, autoritățile moldovene au luat numeroase măsuri pentru a combate astfel de dezinformări.

În 2022, legislatura de la Chișinău a aprobat o lege menită să combată și să prevină răspândirea dezinformării în spațiul mediatic. Această lege interzice redifuzarea de programe de televiziune și radiofonice cu conținut informativ, analitic, militar sau politic produse în state care nu au ratificat Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră, printre care și Rusia. În decembrie, anul trecut, autoritățile au decis, de asemenea, să suspende licențele de difuzare a șase televiziuni „pentru răspândirea de informații false și încercări de manipulare a opiniei publice”. Aflați mai multe detalii aici.

La începutul anului, autoritățile moldovene au blocat accesul la cinci site-uri web ale agenției oficiale ruse de știri, Sputnik, pentru difuzarea de „informații false”. La jumătatea lunii septembrie, șeful Sputnik Moldova, Vitali Denisov, a fost expulzat din țară.

Autoritățile moldovene au făcut un alt pas important prin instituirea Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării. În august 2023, președinta Maia Sandu a semnat decretul de promulgare și legea cu privire la Centru, care ar urma să devină operațional anul viitor.

Măsuri drastice

Chiar și după întreprinderea acestor pași, campaniile de dezinformare pro-Kremlin, la care se adaugă eforturile fără precedent de a cumpăra voturi – având legătură cu partidele politice ale oligarhului fugar Ilan Șor – au căpătat amploare înaintea alegerilor locale. Ca răspuns, autoritățile moldovene au luat măsuri mai drastice cu doar câteva zile înainte de alegeri. La sfârșitul lunii octombrie, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a anunțat blocarea a 22 de site-uri în limba rusă pentru diseminarea de informații din partea autorităților unui „stat agresor” aflat într-un „conflict militar”. De asemenea, SIS a afirmat că a transmis deja furnizorilor de servicii de internet ordine pentru a trece la „blocarea imediată” a site-urilor web.

Lista site-urilor web blocate a inclus mai multe canale mediatice ruse, între care TASS, Interfax, Izvestia, Komsomolskaya Pravda și Sputnik Radio, precum și câteva site-uri web moldovenești. Republica Moldova a anunțat o decizie similară de blocare a accesului la site-uri web ale unor canale de știri și televiziuni ruse, inclusiv RT și Smotrim. Moscova a descris acest act ca fiind „cea mai grosolană încălcare a libertății de exprimare și a drepturilor”.

La sfârșitul lunii octombrie, SIS a propus cu succes Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) suspendarea licențelor de difuzare a șase televiziuni controlate de Șor și de un alt oligarh, Vladimir Plahotniuc. Televiziunile în cauză sunt Orizont TV, ITV, Prime, Publika TV, Canal 2 și Canal 3. Directorul SIS, Alexandru Musteață, a spus că „politica editorială a acestor posturi este menită să lanseze o campanie de dezinformare în interesul persoanelor fizice sau juridice incluse în listele de sancțiuni internaționale ale UE și SUA, precum și în interesul grupului infracțional Șor”.

În sfârșit și cel mai important, cu doar câteva zile înainte de primul tur al alegerilor, prim-ministrul Dorin Recean a anunțat că candidații Partidului Șansă (afiliat lui Șor) vor fi excluși de la alegeri, la scurt timp după ce directorul SIS a declarat că grupul corupe votanți și primește bani de la Rusia.

Recean a declarat că a luat această decizie pe baza legii privind securitatea națională, din cauza unui război hibrid purtat de Rusia în Moldova. Prim-ministrul moldovean a spus că „au fost identificate activități de influențare a proceselor electorale pentru a promova interesele Federației Ruse, prin intermediul unui grup organizat condus de Ilan Șor prin partidul politic Șansă”. Recean a afirmat că, în ultimele luni, Partidul Șansă a primit peste un miliard de lei de la Federația Rusă. Decizia Comisiei pentru Situații de Urgență a intrat în vigoare imediat, dar nu a fost încă examinată de instanțe.

Canalele de dezinformare scot la înaintare periodic așa-numita rusofobie

Sursele de dezinformare nu se bizuie pe creativitate. În schimb, reciclează aceleași discursuri binecunoscute, adaptându-le în funcție de situația politică din țară. Un discurs frecvent este rusofobia. Este una dintre strategiile mai vechi ale Moscovei de a elabora pretexte pentru a interveni în orice moment potrivit în deciziile suverane ale Republicii Moldova.

Un pretext a fost găsit în iulie 2023, când autoritățile moldovene au anunțat că vor reduce numărul de diplomați ruși și personalul tehnic de la Ambasada Federației Ruse din Chișinău. Până la plecarea diplomaților, oficialii ruși și alte surse pro-Kremlin au invocat așa-zisa rusofobie. Dmitri Peskov, secretarul de presă al Kremlinului, a afirmat că conducerea moldovenească promovează rusofobia în Republica Moldova.

Oficialii și comentatorii pro-Kremlin au folosit aceeași etichetă de „rusofobie impusă de Occident” pentru a denigra încercările guvernului moldovean de a proteja spațiul informațional, inclusiv prin blocarea celor 22 de site-uri web rusești acuzate de răspândirea de propagandă și dezinformare.

Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova a publicat pe site-ul său web și pe pagina de Facebook un raport al Ministerului rus de Externe despre „situația drepturilor omului în anumite state”. O constatare referitoare la Republica Moldova susține că „politica discriminatorie a autorităților moldovene în legătură cu populația vorbitoare de limba rusă și cetățenii ruși” s-a intensificat și că „populația vorbitoare de limba rusă continuă să se confrunte cu discriminare la nivelul instituțiilor de stat”.

Occidentul conduce Moldova din umbră

Un alt discurs frecvent demonizează Occidentul, în special UE și SUA. Sursele pro-Kremlin critică Uniunea Europeană și aspirațiile de integrare europeană ale Moldovei. Aceste surse includ mass-media, politicieni și activiști având legături sau simpatii pro-ruse.

Un mesaj recent a minimalizat eforturile de integrare europeană ale Republicii Moldova și a încurajat totodată scepticismul față de NATO și Uniunea Europeană. Un articol publicat de Vedomosti.md, din publicația Молдавские Ведомости, blocată de SIS, a afirmat că Republica Moldova „deschide calea eșaloanelor militare către Uсraina”. Articolul făcea referire la intențiile autorităților române, moldovene și ucrainene de a-și moderniza căile ferate. Aceste afirmații sunt false, așa cum o arată dezmințirile făcute de Stopfals.md. Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată a fost planificată înaintea invaziei militare din 2022 a Rusiei în Uсraina. În primul rând, modernizarea înseamnă înlocuirea ecartamentului rusesc al liniilor de cale ferată din Moldova și Uсraina cu cel european, existent în România.

Discreditarea opțiunii pro-europene

În concordanță cu discursul „guvernul pro-european târăște Republica Moldova în război”, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, a afirmat că autoritățile de la Chișinău au devenit „un atașament logistic” pentru regimul de la Kiev, din cauza ajutorului oferit Ucrainei de Republica Moldova în contextul agresiunii ruse.

De asemenea, Zaharova ar fi fost indignată de presupusa declarație a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia valorile europene nu sunt compatibile cu cooperarea cu Rusia. Zaharova a afirmat că, pentru țările postsovietice, „flirtarea cu Bruxelles-ul” se încheie de obicei cu „sprijinirea de către oficialii europeni a guvernului corupt și lipsa dezvoltării pentru țară”.

Dezinformarea a vizat și societatea civilă, inclusiv proiectul Stopfals.md al Asociației Presei Independente. Canalele de Telegram pro-ruse au postat informații neverificabile despre bugetele ONG-urilor și misiunea lor de a promova Occidentul în Republica Moldova.

Alegerile iminente

Eforturile de dezinformare în timpul campaniilor electorale au fost de mult timp o preocupare în Republica Moldova, inclusiv în timpul campaniei actuale. Mass-media pro-rusă a criticat decizia de a interzice candidaților partidului lui Șor să participe la alegerile locale, susținând că Republica Moldova se transformă într-un stat dictatorial. Între timp, liderul socialist Igor Dodon a afirmat că UE închide ochii la ilegalitățile comise de autorități.

Politicienii și mass-media pro-Kremlin (KP.md, Sputnik.md și Actualitati.md) au susținut că purtătorul de cuvânt Igor Grosu crede că viitorii primari care nu împărtășesc ideologia partidului aflat la putere nu ar trebui să primească bani. Stopfals.md a dezmințit această acuzație ca fiind o dezinformare, subliniind că, de fapt, Grosu a declarat că ar fi straniu ca nostalgicii URSS-ului să aștepte granturi din România sau să solicite finanțare europeană.

Un deputat din Parlament, din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, a diseminat un mesaj fals despre alegeri. Acesta a afirmat că s-a înregistrat un număr record de șomeri în Republica Moldova și că această creștere are legătură cu guvernul PAS (partidul „Acțiune și Solidaritate”). În fapt, șomajul-record a fost înregistrat în 2015 și 2016.

Astfel de eforturi urmăresc să influențeze opinia publică, să creeze disensiuni și să promoveze interesele Kremlinului. Aceste discursuri exacerbează diviziunile etnice din Republica Moldova. Prin amplificarea acestor probleme, canalele mediatice pro-Kremlin pot submina unitatea națională și pot crea un mediu mai propice pentru candidații sau partidele cu tendințe pro-ruse.

De data aceasta, obiectivele nu s-au concretizat pe deplin, în mare parte datorită măsurilor administrative luate de guvern. Cum al doilea tur al alegerilor va avea loc luna aceasta și alegerile prezidențiale sunt planificate anul viitor, cu siguranță este nevoie de precauție în ceea ce privește interferența Kremlinului și manipularea informațiilor de către Rusia.

On 5 November, Moldova held the first round of local elections during a tumultuous period. Disinformation sources focused on discrediting pro-European authorities and candidates, as well as Moldova’s development partners. Pro-Kremlin sources rolled out Russophobia, an important tool of propaganda and disinformation in Moldova. On the eve of the elections, Moldovan authorities took a series of drastic measures to combat disinformation, including banning television channels and blocking websites.

Chisinau strikes back

Ever since its pro-European government was formed more than two years ago, Moldova has become a top target of Russian disinformation and hybrid attacks. Top topics include the country’s energy dependency or tensions with the Transnistrian region. Throughout this period, Moldovan authorities have taken numerous measures to combat such disinformation.

In 2022, the Chisinau legislature approved a law aimed at combating and preventing the spread of disinformation in the media space. The law prohibits the retransmission of television and radio programmes with informative, analytical, military, or political content produced in states that have not ratified the European Convention regulation on cross-border television which includes Russia. Last December the authorities also decided to suspending the broadcasting licences of six TV channels ‘for spreading false information and attempts to manipulate public opinion’. Find more details here.

Earlier this year, Moldovan authorities blocked access to five websites of the official Russian news agency Sputnik for issuing ‘false information’. In mid-September, the head of Sputnik Moldova, Vitali Denisov, was expelled from the country.

Moldovan authorities took another important step by establishing the Centre for Strategic Communication and Combating Disinformation. In August 2023, President Maia Sandu signed the Promulgation Decree and the Law regarding the Centre, which is expected to be operational next year.

Drastic measures

Even with these steps, pro-Kremlin disinformation campaigns coupled with unprecedented efforts to buy votes – linked to fugitive oligarch Ilan Shor’s political parties – were still gaining momentum in anticipation of local elections. In response, Moldovan authorities resorted to more drastic measures just a few days before the elections. At the end of October, the Information and Security Service (SIS) of the Republic of Moldova announced the blocking of 22 Russian-language sites for disseminating information from the authorities of an ‘aggressor state’ country in ‘a military conflict’. SIS also stated that it had already sent orders to providers to proceed with the ‘immediate blocking’ of the websites.

The list of blocked websites included several Russian media outlets such as TASS, Interfax, Izvestia, Komsomolskaya Pravda, and Sputnik Radio, as well as some Moldovan websites. Moldova announced a similar decision blocking access to the websites of Russian news outlets and television channels, including RT and Smotrim. Moscow described this act as ‘the grossest violation of freedom of speech and rights.’

At the end of October, SIS successfully proposed to the Commission for Exceptional Situations (CSE) suspending the broadcasting licenses of six TV stations controlled by Shor and another oligarch, Vladimir Plahotniuc. The stations were Orizont TV, ITV, Prime, Publika TV, Canal 2, and Canal 3. SIS Director Alexandru Musteata said that ‘the editorial policy of these stations is aimed at launching a disinformation campaign in the interest of natural or legal persons included in the international sanctions lists of the EU, the USA, as well as the criminal group Shor’.

Finally and most significantly, only days before the first round of elections, Prime Minister Dorin Recean announced that candidates from the (Shor-affiliated) Chance Party would be banned from the election shortly after the SIS director said that the group was corrupting voters and receiving money from Russia.

Recean stated that he took the decision based on the law regarding national security because of a hybrid war waged by Russia in Moldova. The Moldovan prime minister said that ‘activities to influence the electoral processes have been identified in order to promote the interests of the Russian Federation through an organised group led by Ilan Shor through the Chance political party’. Recean claimed that in recent months, the Chance Party has received over one billion lei from the Russian Federation. The decision of the Emergency Situation Commission entered into force immediately, but a Court is still to examine it.

Disinformation outlets periodically roll out so-called Russophobia

Sources of disinformation do not bank on creativity. Instead, they re-use the same well-known narratives, adapting them according to the political situation in the country. A frequent narrative is Russophobia. This narrative is one of Moscow’s older strategies to develop pretexts to intervene at any suitable moment in the sovereign decisions of the Moldovan state.

A pretext was found in July 2023, when Moldovan authorities announced that they would reduce the number of Russian diplomats and technical staff at the Embassy of the Russian Federation in Chisinau. Until the diplomats departed, Russian officials and other pro-Kremlin sources invoked alleged Russophobia. Dmitri Peskov, the Kremlin press secretary, stated that the Moldovan leadership is promoting Russophobia in Moldova.

Pro-Kremlin officials and commentators used the same label of ‘Russophobia imposed by the West’ to denigrate the Moldovan government’s attempts to protect the informational space, including the blocking 22 Russian websites accused of spreading propaganda and disinformation.

The Embassy of the Russian Federation in Moldova published on its website and Facebook page a report by the Russian Foreign Affairs Ministry on the ‘situation of human rights in certain states’. One finding regarding Moldova claims that ‘the discriminatory policy of Moldovan authorities in relation to the Russian-speaking population and Russian citizens’ has intensified and that ‘the Russian-speaking population continues to face discrimination at the level of state institutions’.

The West rules Moldova from the shadows

Another frequent narrative demonises the West, specifically the EU and the US. Pro-Kremlin sources criticise the European Union and Moldova’s aspirations for European integration. These sources include the media, politicians, and activists with pro-Russian ties or sympathies.

One recent message downplayed Moldova’s European integration efforts while fostering scepticism towards NATO and the European Union. An article published by Vedomosti.md from the publication Молдавские Ведомости, blocked by the SIS, stated that Moldova ‘opens the way for military echelons to Ukraine’. The piece referenced the intentions of Romanian, Moldovan, and Ukrainian authorities to modernise their railways. These statements are false, as show in debunks by Stopfals.md. The modernisation of railway crossings was planned even before the Russian military’s 2022 invasion of Ukraine. Modernisation means, first of all, transitioning railway lines from the Russian gauge, which Moldova and Ukraine now have, to the European gauge, which Romania has.

Discrediting the pro-European choice

In line with the ‘pro-European government is dragging Moldova into the war’ narrative, Russian MFA spokesperson Maria Zakharova stated that Chisinau authorities have become a ‘logistical attachment’ to the Kyiv regime because of the help Moldova is offering Ukraine in the context of Russian aggression.

Zakharova also reportedly appeared angry with Moldovan President Maia Sandu’s alleged statement that European values are not compatible with cooperation with Russia. She claimed that for post-Soviet countries, ‘flirting with Brussels’ usually ends up as ‘European officials supporting the corrupted government and no development for the country’.

Disinformation also targeted civil society, including the Association of Independent Press project Stopfals.md. Pro-Russian Telegram channels posted unverifiable information about NGOs budgets and their mission to promote the West in Moldova.

Elections looming

Disinformation efforts during electoral campaigns have long been a concern in Moldova, including during the current campaign. Pro-Russian media criticised the decision to ban Shor Party candidates from running in the local elections, claiming Moldova is turning into a dictatorial state. Meanwhile, Socialist leader Igor Dodon asserted that the EU is turning a blind eye to illegalities committed by authorities.

Pro-Kremlin media (KP.md, Sputnik.md, and Actualitati.md) and politicians alleged that Speaker Igor Grosu believes that future mayors who do not share the ruling party’s ideology should not receive money. Stopfals.md debunked this accusation as disinformation pointing out that Grosu had actually said that it would be odd for people who are nostalgic for the USSR to expect grants from Romania or to apply for European funding.

A deputy in the Parliament from the Bloc of Communists and Socialists spread a false election message. He said that a record number of unemployed persons have been registered in Moldova, and that this increase is related to the PAS government (the ‘Action and Solidarity’ Party). The record for unemployment was actually set in 2015 and 2016.

Such efforts aim to influence public opinion, create division, and advance the Kremlin’s interests. These narratives exacerbate ethnic divisions within Moldova. By amplifying these issues, pro-Kremlin outlets can undermine national unity and create a more favourable environment for candidates or parties with pro-Russian leanings.

This time, these goals did not fully materialise, largely due to the government’s administrative measures. With the second round still to take place this month, and with the presidential elections planned for this time next year, there surely is need to be on the lookout for Kremlin interference and information manipulation.

Прокремлівська дезінформація стирає межу між цифровим і фізичним простором, поширюючи в Інтернеті світлини з графіті, щоб розпалити антисемітизм у реальному житті, намагаючись спровокувати розбрат і масові заворушення.

Розмірковуючи про протидію прокремлівському інформаційному маніпулюванню та дезінформації, ми іноді потрапляємо в пастку, прирівнюючи інформаційний простір до величезного цифрового простору. Слід визнати, що з моменту появи Всесвітньої павутини цифровий простір став найважливішою частиною інформаційного простору, що змінює життя.

Однак, коли йдеться про цілеспрямовані спроби маніпулювання інформаційним простором, іноді межі між цифровим і фізичним світом можуть розмиватися. Цього тижня ми розглянемо показовий приклад того, як цей перетин можна використовувати для обману та маніпуляцій.

Не зовсім Бенксі

9 листопада Міністерство Європи та закордонних справ Франції опублікувало прес-реліз, що викриває медіакампанію в Інтернеті з поширення знімків близько 250 зірок Давида, намальованих на будинках по всьому Парижу. Французьке агентство боротьби з іноземною дезінформацією (VIGINUM) виявило, що ця кампанія тісно пов’язана з російською дезінформаційною онлайн-мережею Recent Reliable News (RRN), також відомою під назвою «Doppelgänger». Для цих публікацій використовувалися боти на платформі X (раніше відомій як «Твіттер»).

Ця маніпулятивна кампанія мала два прояви: фізичний — нанесення понад 250 зірок Давида на будівлі в Парижі, і цифровий — розголошення інциденту в Інтернеті з метою використати напруженість між мусульманським та єврейським населенням Європи. Французькі спецслужби тепер підозрюють, що ці графіті були спробою Росії дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію.

Стираючи межі

Це не перший випадок, коли прокремлівська екосистема інформаційного маніпулювання використовує графіті в європейських містах. Подібні дії видаються свідомими спробами стерти межі між фізичним і цифровим простором. З 24 лютого 2022 року EUvsDisinfo виявляє аналогічні спроби поширення світлин із графіті з метою підірвати суспільну підтримку України або розколоти європейські суспільства. У деяких випадках знімки, що поширювали прокремлівські облікові записи, були цілком сфабрикованими й ніколи не існували у фізичному просторі, що ще більше стирало ці межі.

Хоча Україна часто є основною мішенню кремлівського інформаційного маніпулювання та дезінформації, проросійські пропагандисти вже не вперше використовують аналогічну тактику, аби штучно посилити поширення реальних чи підробних знімків, зокрема графіті, у країнах Західних Балкан і в інших регіонах.

Сторінка з історії КДБ

Прокремлівські спроби використовувати сфабриковані знімки чи графіті з метою вбити клин між різними верствами суспільства часто спрямовані на використання релігійних, політичних чи ідеологічних ліній розлому. Вони відбувалися задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Відомі під назвою «активні заходи», вони є спробами Росії здійснювати зовнішній вплив за допомогою операцій прихованого втручання, зокрема через поширення дезінформації, і ця практика існує десятиліттями. Кампанія Doppelgänger/RRN, викрита французькою владою, має всі ознаки «активних заходів».

Пошук тріщин

Президент Володимир Зеленський є особливо популярною мішенню прокремлівської дезінформації, зокрема з використанням фальшивих обкладинок журналів. Недавніми прикладами є заяви про те, що Зеленський хоче покинути Україну або що він влаштував переворот і скасував вибори, щоб залишитися при владі. Послідовність ніколи не була сильною стороною Кремля. Деякі прокремлівські ЗМІ навіть поширюють безглузді історії про те, що дружина Зеленського продає дітей західним педофілам.

Публічне висміювання президента Зеленського та його сім’ї є ще одним способом вбити клин між тими, хто незмінно підтримує Україну, і тими, хто шукає привід для сумнівів.

Однак не всі ці спроби маніпулювання спрямовані на те, щоб заплямувати образ України перед іншими країнами. Останнім часом серед прокремлівських спроб розколу трапляються намагання створити враження конфлікту, що нібито зростає, між президентом Зеленським і головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Досі в пошуках друзів

Зрештою, вбивання клину й зображення України та її прихильників такими, наче вони перебувають на межі повного занепаду, — це лише один бік медалі. Інший бік — створення ілюзії наявності в Кремля безлічі друзів по всьому світу.

Цього тижня прокремлівські пропагандистські рупори стежили за тим, як Путін шукає друзів на Сході, цього разу в Казахстані. Незважаючи на те що досягнення у формі підписання змістовних угод були незначними, прокремлівські ЗМІ, як і раніше, розхвалювали «стратегічне партнерство» і перебільшували теплий прийом, улаштований Путіну. Ця поїздка також стала можливістю для поширення необґрунтованих конспірологічних теорій про уявні неоколоніальні плани ЄС щодо Центральної Азії та милування геостратегічною майстерністю Путіна, який зумів перехитрити ЄС. Постає питання, як такі візити, оповиті погано замаскованою колоніальною риторикою, сприймають ті, на кого спрямовані російські спроби «дружити».

Інші теми, що висвітлилися на радарі EUvsDisinfo